Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Organizacja kształcenia ustawicznego

Art.117.1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:
1)publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych,
2)publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
1)publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
2)niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
3)publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust.1pkt2;
4)instytucje rynku pracy, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust.2.
3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art.170 ust.2 oraz w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1)rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w ust.1pkt2, oraz ich zadania,
2)warunki, organizację i tryb  prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form,
3)warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez podmioty wymienione w ust.2,
4)sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych,
5)wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych– uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia  przy podejmowaniu dalszego kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie  nowych  kwalifikacji, a także włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego.
6.W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, może określić warunki i tryb wnoszenia odpłatności za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych w publicznych placówkach i ośrodkach, o których mowa w ust.1pkt2, tak aby odpłatność nie przekraczała ponoszonych kosztów kształcenia.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.